Systemy do zarządzania firmą i aplikacje internetowe

Ważne informacje


Nowe funkcjonalności SES.

Przypominamy, że najnowsza wersja programu SES wzbogacona jest o nowe funkcjonalności. Do najważniejszych wprowadzonych zmian i udogodnień należą:

Moduł fiskalny - pozwala na połączenie systemu SES z drukarką fiskalną w przypadku wystawiania paragonów lub faktur fiskalnych.

Moduł limitów kredytowych - jego zadaniem jest zablokowanie sprzedaży wybranemu kontrahentowi, gdy ten przekroczy przyznany mu limit (saldo niezapłaconych faktur). System pozwoli w takim przypadku na wystawienie jedynie faktury gotówkowej (uruchamia się bowiem system zabezpieczający przed przekroczeniem przyznanych danemu kontrahentowi limitów).

Moduł rozliczeń akwizytorów – stworzyliśmy dodatkowe funkcje z zakresu obsługi sprzedawców-akwizytorów. Moduł do wykorzystania w firmie, która prowadzi sprzedaż poprzez akwizytorów. Daje możliwość przypisywania akwizytora (handlowca) do konkretnej faktury, by później w prosty sposób rozliczać jego prowizję. Istnieje przy tym możliwość generowania różnych zestawień dotyczących działalności akwizytorów.

Moduł cenników indywidualnych - pozwala na stworzenie indywidualnych cenników dla każdego z kontrahentów lub też grupy kontrahentów, z uwzględnieniem indywidualnie dedykowanych rabatów.

Moduł kodyfikacji - bardzo przydatny moduł pomagający stworzyć jednolitą bazę kodową (kody towarów i usług) według ściśle ustalonego choć indywidualnie dopasowanego do potrzeb schematu. Budując proste lub też bardzo skomplikowane „drzewo struktury towarów, czy usług” upraszcza się i zawęża sprzedaż w ramach konkretnych i wybranych typów. Zazwyczaj moduł jest wprowadzany na początku instalacji systemu. Istnieje jednak możliwość, by w dowolnym momencie działania systemu uruchomić moduł kodyfikacji, bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian w dotychczasowym katalogu towarów lub usług.

Moduł dyspozycji/zamówień klienta - przydatny w przypadku prowadzenia przez firmy obsługi magazynowej w systemie sprzedaży. Umożliwia on dokonywanie rezerwacji towarów dla klientów, czyli tworzyć tzw. dyspozycje na poczet przyszłej sprzedaży (wirtualne zdjęcie ze stanu magazynowego, z uwzględnieniem odpowiednich cen sprzedaży). Dodatkowo istnieje możliwość automatycznego stworzenia faktury na podstawie w/w dyspozycji (ułatwienie oszczędzające głównie czas).

Moduł importu wyciągów bankowych w formacie MT940 - umożliwia zautomatyzowanie procesu rejestracji zapłat / aktualizacji sald rozrachunków z kontrahentami. W zasadzie zautomatyzowany eksport i import wyciągów jest udogodnieniem, które zwalnia z konieczności manualnego wpisywania i wykonywania przelewów bankowych. Dodatkowo jednak moduł ten zapewnia uporządkowany i sprawny proces rejestracji bieżących rozrachunków z kontrahentami.

Moduł rozrachunków z pracownikami – umożliwia przejrzystą, wewnętrzną kontrolę rozliczeń z pracownikami. Można poszczególnym pracownikom ustalić limity kwot podlegających zaliczkowaniu, by później monitorować stan rozliczeń. Do tego w łatwy i przejrzysty sposób można dokonywać rozliczeń pobranych i zwróconych zaliczek, by na bieżąco „śledzić” stan rozrachunków z pracownikami.

Moduł sprzedaży w cenach brutto – pozwala prowadzić sprzedaż, dla której podaje się ceny brutto, a nie netto jak zazwyczaj. I tak ceny netto wyliczane są z podawanych na dokumentach sprzedaży cen brutto. Wygodna opcja wszędzie tam, gdzie w ramach rozrachunków z kontrahentami „operuje” się cenami brutto.
Moduł rozliczania inwestycji - służy do odrębnego prowadzenia i obsługi sprzedaży, która charakteryzuje się rozłożonym w czasie terminem realizacji (tu nazwane inwestycją).

Moduł wezwań do zapłaty – pozwala na zdefiniowanie wzorów wezwań do zapłaty, które później można drukować i wysyłać dłużnikom. Uwzględniając odpowiednią liczbę dni przeterminowania należności można automatycznie generować kolejne (wcześniej zdefiniowane) wezwania do zapłaty. Moduł ten pozwala przeglądać listę wygenerowanych wezwań do zapłaty i śledzić zawsze na bieżąco salda WN dla kontrahentów, jak również całą historię nieterminowych płatności danych kontrahentów.

Moduł potwierdzeń sald – to nic innego, jak możliwość generowania dokumentów, które można wysyłać do kontrahentów celem uzgodnienia sald na koniec roku. W przypadku rozrachunków z wieloma kontrahentami jest to ważna, bo wygodna i oszczędzająca czas funkcja.

Moduł zamówień własnych - Kolejną stworzoną funkcjonalnością jest możliwość badania wielkości sprzedaży dla wybranych towarów lub całych grup towarów według wybranych kryteriów. Można prognozować sprzedaż na podstawie zdefiniowanych opcji analizowania sprzedaży w określonych przedziałach czasowych. System wylicza wtedy ilości towarów do zamówienia, by „zabezpieczyć” stany na potrzeby prognozowanej sprzedaży. Powstające w ten sposób propozycje zamówień mogą być wykorzystywane do realizacji, poprzez automatyczne tworzenie zamówień, gotowych do wysłania konkretnym kontrahentom.

Moduł naliczania akcyzy - system wzbogacony został o funkcję pozwalającą przypisywać towarom i usługom akcyzę. Naliczanie akcyzy jest następnie wykonywane automatycznie, zawsze wtedy, gdy dotyczy sprzedaży objętej zadeklarowaną akcyzą. Możliwe jest również rabatowanie sprzedaży z uwzględnieniem opcji, przed lub po naliczeniu akcyzy
 

Powered by ICOR - system zarządzania treścią CMS