System Finansowo – Księgowy

Systemy do zarządzania firmą - System Finansowo-Księgowy

Masz pytania dotyczące aplikacji do zarządzania firmą?

Chcesz zamówić program?

Napisz: programy@mikroplan.com.pl

System finansowo - księgowy FK jest programem wspomagającym funkcjonowanie działów finansowo - księgowych i ekonomicznych przedsiębiorstw i firm o dowolnym profilu działalności. System finansowo - księgowy FK spełnia wszystkie wymagania prawne - jest zgodny z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591). Sposób prowadzenia ewidencji odpowiada przepisom dotyczącym prowadzenia ksiąg rachunkowych . Integralną częścią systemu jest rejestr sprzedaży i zakupu VAT.

Cechy system finansowo - księgowy FK:

 • do 40 znaków alfanumerycznych kont o dowolnie definiowanej strukturze,
 • możliwość prowadzenia kont pozabilansowych, bez obowiązku zachowania zasady podwójnego na nich księgowania,
 • wygodna procedura wprowadzania danych (księgowanie dwustronne, jednoczesny podgląd i modyfikacja planu kont na etapie wprowadzania dokumentu, kontrola dokumentu....),
 • możliwość przeniesienia obrotów konta na inne konto bez stosowania storna z jednoczesną zmianą wszystkich dowodów księgowych,
 • możliwości kopiowania i usuwania kilku kont jednocześnie,
 • możliwość prowadzenia kont walutowych (równoczesne księgowanie w dewizach i PLN z wykorzystaniem tabeli kursów walut),
 • możliwość jednoczesnego księgowania faktur VAT w FK i w rejestrze VAT,
 • przegląd danych we wszystkich możliwych przekrojach,
 • możliwość dokonywania księgowań wyprzedzających do 1 roku,
 • podgląd stanu konta (księgowania bieżące, wyprzedzające),
 • podgląd pojedynczych księgowań na danym koncie (poszczególne zapisy),
 • przegląd wszystkich wprowadzonych dokumentów bieżących, wyprzedzających i możliwość ich wydrukowania),
 • przegląd stanu kont (BO, obrotów m-ca, obrotów narastających, sald, itd.),
 • dziennik chronologiczny - wydruk spełniający wymagania ustawy o rachunkowości,
 • dziennik syntetyczny - wydruk spełniający wymagania ustawy o rachunkowości,
 • wydruki: rozliczenie konta (analityki), ZO i S (umożliwia wybór potrzebnych kolumn np. BO, obroty m-ca, obroty BO + narastające, salda),
 • możliwość samodzielnego definiowania kroków automatycznej dekretacji,
 • uzyskiwanie wyniku finansowego na dowolny moment na podstawie zaksięgowanych danych,
 • automatyczne rozliczenie kosztów,
 • ręczna lub automatyczna analiza rozrachunków (parowanie transakcji),
 • drukowanie przelewów, wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek, potwierdzeń sald,
 • drukowanie należności i zobowiązań niezapłaconych przeterminowanych,
 • możliwość drukowania zestawień faktur niezapłaconych (własnych i obcych),
 • możliwość przeglądu i wydruku danych za dowolny, zamknięty rok ewidencyjny,
 • możliwość eksportu dowolnych danych do innych aplikacji.
 • możliwość szukania po opisie pozycji dekretu,
   
Powered by ICOR - system zarządzania treścią CMS