Systemy do zarządzania firmą i aplikacje internetowe

Ważne informacje


SES uwzględnia najnowsze zmiany w ustawie o VAT

Najnowsza wersja Systemu Ewidencji Sprzedaży SES pozwala, zgodnie z ustawą o VAT, na:

  • drukowanie faktur i ich korekt w wymaganej ilości egzemplarzy, z pominięciem (nie wymaganych już) oznaczeń ORYGINAŁ/KOPIA,
  • możliwość oznaczania dokumentu sprzedaży nazwą „Faktura” i „Korekta Faktury”, zamiast dotychczasowych nazw „Faktura VAT” i „Korekta Faktury VAT” (oznaczenie VAT nie jest już wymagane),
  • umieszczanie na fakturze daty dostawy/ wykonania usługi w miejsce dotychczasowej daty sprzedaży,
  • w przypadku wielu dostaw w ciągu miesiąca dla tego samego kontrahenta można wystawić jedną fakturę zbiorczą - najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca (mają tu zastosowanie Dowody Wydania, które pozwalają automatycznie utworzyć na ich podstawie zbiorczy dokument sprzedaży).

UWAGA dotycząca w/w zmian: 

W zależności od daty wystawienia faktury można wybrać opcję wydruku.
Dla dokumentów wystawionych przed 1 stycznia 2013 r. istnieje nadal możliwość wydruku oryginału i kopii dokumentów, nazwy dokumentu z uwzględnieniem słowa VAT oraz oznaczenia data sprzedaży (zgodnie z zasadami obowiązującymi do końca 2012 r.).
Dla dokumentów wystawianych po 1 stycznia 2013 r. istnieją opisane powyżej opcje wydruku na nowych zasadach.

Powered by ICOR - system zarządzania treścią CMS